Sayın Tohum Sanayici ve Üreticileri;

5553 sayılı Tohumculuk Kanunu gereği; “Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği” kuruluş çalışmaları çerçevesinde oluşturulan geçici yönetim kurulu ve kurucular kurulu tarafından hazırlanan “Alt Birlik Tüzük Taslağı” Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanmış ve ilgili kurum, kuruluş ve kişilere tebliğ niteliğinde olmak üzere Ankara’da yerel olarak yayınlanan 14.04.2008 tarih ve 12095 sayılı Sonsöz Gazetesinde yayımlanmıştır. Tüzüğü Bakanlık tarafından onaylanan “Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği”, I. Olağan Genel Kurulunu tamamlayarak yasanın öngördüğü yönetim, denetim, disiplin kurullarını oluşturmuştur. TSÜAB, yasa ve Tüzüğü gereği her yıl Genel Kurul, her iki yılda bir de seçimli Genel Kurul yapmak zorundadır.

      5553 sayılı Kanunun 35 inci maddesi, 3 ve 4 üncü fıkraları; “Yerli ve yabancı tüzel kişilerin, tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen ve yukarıdaki özellikleri taşıyan gerçek kişi temsilcileri, bu Kanun hükümlerine göre alt birlik ve Birlik organlarına seçilebilirler. Seçilme yeterliliğini kaybedenlerin alt birlik ve Birlikteki görevleri sona erer. Organların seçimlerine katılma niteliklerine ilişkin diğer hususlar Birlik Tüzüğünde belirlenir. Alt birlik ve Birlik üyelerinin haklarının kullanılabilmesi için tüzel kişilerin; sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası seviyesinde üst düzey yöneticisi ve şirketi temsile, ahzu kabza yetkili olması ve bu hâlinin seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır.” hükmünde olup, buna göre; gerçek ve tüzel kişi ve/veya diğer kurumların tüzel kişilik olarak “Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği”ne üye olabilmeleri için, yetkilinin ise Genel Kurul toplantılarına katılabilmeleri ve üyelik hakları olan seçme ve seçilme haklarını kullanabilmeleri için tüzel kişiliği temsil ettiğine dair Yönetim Kurulu kararı almaları gerekmektedir.

Öte yandan, 5553 Sayılı Tohumculuk Kanununun 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ise;  

           “Tohumculukla ilgili faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, faaliyet konuları ile ilgili alt birliğe üye olmak zorunda oldukları ve gerçek ve tüzel kişi alt birlik üyeleri alt birliğe giriş sırasında giriş aidatı ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlü oldukları .” hükme bağlanmıştır. Buna göre tohum sanayicisi ve üreticisi olarak faaliyet göstermekte olan gerçek ve tüzel kişilerin bu faaliyetlerini sürdürebilmeleri alt birliğe üye olmalarını gerektirmektedir.  Üye olabilmenin ilk şartı ise TSÜAB Genel Kurulu tarafından belirlenmiş olan 25,000.00  TL üyelik aidatının aşağıda verilen banka hesabına yatırılması ve dekontunun başvuru formu ekinde sunulmasıdır.

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla rica ederim.

 

Yıldıray GENÇER

Yönetim Kurulu Başkanı

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri

Alt Birliği (TSÜAB)

NOT: Başvuru Linki için Tıklayınız