Tohum Sanayici ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB), 5553 Sayılı kanuna göre oluşturulan kamu kuruluşu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur. Tohumluk üretimi ve sanayisi iş kolunda faaliyet gösteren şirketlerin TSÜAB´a üye olması yasal bir zorunluluktur. TSÜAB üyeleri, bitki ıslahı ve çeşit geliştirme, yeni bitki çeşitlerinin verim ve adaptasyon denemelerinin yürütülmesi, üstün ve uyumlu çeşitlerin tescil veya kaydının yaptırılması, bu çeşitlere ait kaynak ve sertifikalı tohumlukların çoğaltımı, işlenmesi, ambalajlanması, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tanıtılması, dağıtımı ve satışa sunulması ve aynı zamanda anaç ve sertifikalı tohumlukların ithalatı gibi konularda faaliyet göstermektedir. Halen 1091  şirket TSÜAB üyesi olup bunlar arasında, çeşit geliştirmeden tohumluk dağıtım ve pazarlamaya kadar uzanan tüm aşamaları kendi bünyesinde toplayan entegre şirketlerin yanısıra, iş kolunun yalnızca üretim, tedarik ya da dağıtım gibi belirli aşamalarında faal olan şirketler de bulunmaktadır.

 

MİSYON

TSÜAB´ın gayesi, yasayla kendisine verilen yetki çerçevesinde, Türkiye tohumculuk endüstrisini temsil etmek ve geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu bağlamda TSÜAB, ülke tohumculuğunun her alanda ilerlemesine imkan verecek; ulusal tohumculuk politikalarının oluşturulması ve uygulanması, tohumculuk sektörünü düzenleyen ulusal mevzuatın bilimsel esaslara dayandırılması, bunun uluslararası mevzuat ve düzenlemeler ile uyumlastırılması ve tohumculuk sektörünü ilgilendiren idari karar ve uygulamaların kolaylaştırıcı ve özendirici olmasını teşvik etmektedir. TSÜAB´in temel görevlerinden birisi ise üyelerini her türlü platformda temsil etmek, onların hak ve menfaatlerini savunmaktır.

VİZYON

Özel girişim ve yatırımların desteklenmesi, yurt içi çeşit geliştirme, tohumluk üretim, dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yaygınlaştırılması; çeşit tescil, kayıt, salım ve tohumluk dış ticareti işlemlerinin hızlandırılması; üye şirketlerin etik kurallara uyması, adil bir rekabet ortamının yaratılması, ıslahçı haklarının korunması, bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin esas alınması ve çiftçilere yeni bitki çeşitleri ve yeni tohumluk teknolojileri sunulması, yurt içi AR-GE faaliyetlerinin özendirilmesi, mesleki eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, uluslararası tohumculuk endüstrisi ile teknik ve ticari işbirliğinin artırılması, tüketici tercihi ve kalite odaklı bir tohumluk tedarik sisteminin yaygınlaştırılması.

 

TSÜAB üyelerinin uymayı peşinen kabul ettiği

ETİK KURALLAR

1- Tüm tohumculuk kuruluşları uzun vadeli iş yapmak zorunda olan, sattıkları ürünün yetiştiriciler için hayati önemine müdrik, ciddi kuruluşlardır,
2-Hiçbir TSÜAB üyesi çalışanı, diğer firma ürünleri ve çalışanları hakkında kötü konuşmaz – kimseyi konuşturmaz; ortak söylemimiz “diğer firmalar da iyidir, ancak biz ondan daha iyiyiz” dir,
3-Diğer kuruluşların başına gelen ve her tohum firmasının başına gelebilecek (çeşit karışıklığı, vb...) sorunlar ile karşılaşıldığında, TSÜAB üyesi firma temsilcilerinin tavrı olayı alevlendirme yerine söndürme yanlısı olur,
4-Hiçbir TSÜAB üyesi, izin almadan diğer kuruluşların çeşidine sahip çıkıp, çoğaltmaz, başka isim altında dahi satışa sunmaz,
5-Hiçbir TSÜAB üyesi diğer kuruluşların üretim yaptırdığı sözleşmeli üreticilerinden tohum tedarik etmez, kurulmuş olan ticari ilişkileri bozacak davranış ve tekliflerde bulunmaz,
6-Üye firmalar, tohumcu diğer kuruluşların personeline daha iyi ekonomik şartlar teklif ederek, transfer girişiminde bulunmaz; bu tür iş değiştirmeler ancak kuruluşların görüşüp, kendi aralarında mutabakatları ile olur,
7-Üyeler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile ilişkilerinde öncelikle TSÜAB’ı devreye sokar, mümkün olduğu ölçüde münferit girişimlerden kaçınırlar,
8-Üyeler, Alt Birliğin 5553 sayılı Kanun çerçevesinde kurulmuş, sektördeki tek yasal mesleki örgüt olma özelliğini dikkate alarak, TSÜAB’ın ve üyelerinin ismini küçültücü davranışlardan kaçınırlar,
9-Alt Birliğin geliştirilmesi ve sektöre daha iyi hizmet etmesinin üyelerin çalışmalara aktif katılımları ile mümkün olduğuna inanan Alt Birlik üyeleri, TSÜAB’ın çalışmaları için gerekli maddi ve manevi desteği zamanında sağlamayı ihmal etmezler,
10-Üyeler, diğer tohumculuk firmaları ile olan anlaşmazlıklarında Alt Birliklerini anlaşma, uyuşma ve hakemlik sağlayan bir merkez olarak görürler,
11-Üyeler, tohumculuk konusunda yürürlükte bulunan Yasa, Tüzük, Genelgeler ve Alt Birlik tarafından alınan kararlara ve iş ahlakına uyarlar,
12-Üyeler, tohum üretimi, paketleme ve satışı konularında yapılacak geçerli sözleşmelere uyarlar,
13-Üyeler, tohumculuk konusunda ortaya çıkan tartışmalarla ilgili hukuki kararlara ve hakem anlaşmalarına uyarlar,
14-Üyeler, tohum kalitesinde güvenceyi sağlamak üzere etiket bilgilerine uyarlar,
15-Üyeler, tohum konusunda ıslahçı haklarına uyarlar,
16-Üyeler yukarıda yazılan hususlara uymak suretiyle Alt Birliğin bütünlüğünü ve onurunu korurlar.